Sökning: "Anna Lundqvist Persson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Lundqvist Persson.

  1. 1. Åtgärdsprogram : En kvalitativ undersökning om åtgärdsprogrammets synliga sida

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

    Författare :Anna Persson; Daniel Lundqvist; [2006]
    Nyckelord :Åtgärdsprogram; elever i behov av särskilt stöd;

    Sammanfattning : I dagens skola finns det många elever som är i behov av särskilda stödinsatser i form av ett åtgärds-program. I vår strävan efter en skola för alla bör och ska ett åtgärdsprogram fylla en central funktion i elevens och skolans utveckling. LÄS MER