Sökning: "Anna Numell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Numell.

  1. 1. Lärande som konstrueras på ett självledarskapsläger : En kvalitativ observationsstudie om ungdomars lärande och aktörskap inom ramen för Självledarskapslägret DNG 360°

    Kandidat-uppsats, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Anna Numell; [2013]
    Nyckelord :Hälsopedagogik; psykisk hälsa; ungdomar; självledarskap; lärande; hälsofrämjande; självledarskapslägret DNG 360°; kvalitativ metod;

    Sammanfattning : BAKGRUND: Ungas psykiska ohälsa ökar och det finns många hälsointerventioner som görs inriktade på denna målgrupp. Det finns många åtgärder och metoder som är framtagna för att främja ungas hälsa och många av de studier som är gjorda innefattar interventioner med dessa åtgärder och metoder och utvärderingar av desamma. LÄS MER