Sökning: "Cajsa Qviberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cajsa Qviberg.

  1. 1. Preoperativa variabler och komplikationer hos vuxna vid akut explorativ laparotomi på en operationsavdelning : en retrospektiv studie

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

    Författare :Emma Palmcrantz; Cajsa Qviberg; [2022]
    Nyckelord :complications; explorative laparotomy; nurse anesthetist; retrospective study; anestesisjuksköterska; explorativ laparotomi; komplikationer; retrospektiv studie;

    Sammanfattning : Bakgrund: Anestesisjuksköterskan ansvarar för att identifiera när ett förlopp avviker från det normala i den perioperativa vården. Tidigare studier visar att explorativ laparotomi har hög förekomst av allvarliga komplikationer och 30-dagarsmortalitet. LÄS MER