Sökning: "Charlotte Eriksson Johannson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotte Eriksson Johannson.

  1. 1. Livet börjar tidigt”: En studie om unga mödrar som normbrytare.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Charlotte Eriksson Johannson; Frida Johannessen; [2011-04-05]
    Nyckelord :Ungt moderskap; identitet; socioekonomiska förhållanden; ålder och attityder;

    Sammanfattning : Sammanfattning: Syftet i studien är att beskriva upplevelsen av ungt moderskap i Sverige idag utifrån socioekonomiska förhållanden, identitet och attityder. Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer i såväl grupp som enskilt. LÄS MER