Sökning: "Clara Kampe"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Clara Kampe.

 1. 1. Rätt att komma till tals? - En undersökning av inkorporeringen av barnkonventionen och föreslagna lagändringar i SOU 2017:6 i ljuset av artikel 12.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Clara Kampe; [2019]
  Nyckelord :familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I FN:s barnkonvention, som år 2020 kommer inkorporeras och bli svensk lag, regleras barns rätt att komma till tals. Denna rättighet, som stadgas i konventionens tolfte artikel, ställer krav på att barn ska få uttrycka sina åsikter och få dessa åsikter beaktade samt få höras i alla förfaranden som rör dem. LÄS MER

 2. 2. Nämndemannasystemet ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Clara Kampe; [2017]
  Nyckelord :allmän rättslära; processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The focus of my thesis has been the Swedish lay judges. My purpose has been to examine the Swedish system of lay judges and furthermore study it in relation to legal certainty. LÄS MER