Sökning: "Diana Öhlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Diana Öhlund.

  1. 1. Wonder Woman – den ultimata hjälten? : En karaktärsanalys av Wonder Woman i två olika gestaltningar med utgångspunkt från dygdeetik och hjälteresan

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

    Författare :Evelina Öhlund; Louise Kärsbo Svanerud; [2018]
    Nyckelord :Manus; film; bildproduktion; Wonder Woman; superhjälte; dygd; ideal; hjälteresa; karaktärsanalys; genus; maskulinitet.;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är först och främst att undersöka om Wonder Woman är en komplett hjälte. Utefter Aristoteles dygdeetik och Voglers hjälteresa analyserar vi filmen Wonder Woman från 2017 samt ett icke producerat manus med samma titel. LÄS MER