Sökning: "ERSÄTTNING"

Visar resultat 1 - 5 av 1295 uppsatser innehållade ordet ERSÄTTNING.

 1. 1. Medfinansieringsersättning - kommunens respektive exploatörens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sabina Mehmedovic; [2022]
  Nyckelord :Medfinansieringsersättning; markexploatering; exploateringsavtal; transportinfrastruktur; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Investments in infrastructure normally lead to better accessibility, a better location, increased building rights and an increase in the value of the properties that are located near to the infrastructure. Increases in value that arise as a result of public investments should be returned to the public sector through value capture. LÄS MER

 2. 2. Kan schackrutehuggning mildra konflikten mellan skogsbruk och renskötsel? : en intervjustudie med renskötare och skogsbolag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Ylva Gunnarsson; [2022]
  Nyckelord :schackrutehuggning; hyggesfritt skogsbruk; renskötsel; intressekonflikt;

  Sammanfattning : The forest is considered a national asset in which many values must coexist. As a consequence, conflicts arise between different interests. Since the 1950s, clear-cutting has been the most common way of forest management in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Rättegångskostnader och rätten till en rättvis rättegång inom förvaltningsprocessen En tillämpning av 2 kap 11 § andra stycket RF som grund för kostnadsersättning i ett förvaltningsmål

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Björn Axetorn; [2021-12-10]
  Nyckelord :Rättegångskostnader; Förvaltningsprocess; Rätten till en rättvis rättegång; 2 kap. 11 § regeringsformen; Art. 6 Europakonventionen; NJA 2015 s. 374; NJA 2018 s. 49; NJA 2017 s. 503; NJA 2020 s. 908; NJA 2021 s. 235; Justitiekanslern; beslut 2019-07-19; dnr 6782-18-43; Sakens beskaffenhet;

  Sammanfattning : Inom förvaltningsprocessen är huvudregeln att vardera parten står sina egna rättegångskostnader, oavsett målets utgång. I denna uppsats behandlas frågan om vad anges i Högsta domstolen praxis om ersättning för rättegångskostnader med stöd i rätten till en rättvis rättegång enligt 2 kap. LÄS MER

 4. 4. Fel i flera led - En undersökning av det inomobligatioriska skadeståndsansvaret för fel vid kommersiell handel med mängdvaror av standardkaraktär

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnéa Axelsson; [2021-04-12]
  Nyckelord :Kommersiell handel; Handelskedja; Köprätt; Köplagen; Avtalsfrihet; Kanalisering; Skadestånd;

  Sammanfattning : I praktiken är det vanligt att försäljning sker i flera led. Om en part bryter mot köpeavtalet kan det drabba flera personer eller företag i en handelskedja. LÄS MER

 5. 5. Transsexuella personer och sjuksköterskor möten i vården : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Marie-Louise Løvetofte; Celin Jensvoll Bogren; [2021]
  Nyckelord :TTranssexuella; bemötande; erfarenhet; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transsexuella personer upplevde diskrimineringar och transfobi från sjuksköterskor vid hälso- och sjukvårdsbesök. Sjuksköterskors okunskap om transsexualitet gav resultatet att vården varken blev personcentrerad eller jämlik. LÄS MER