Sökning: "Edvin Kvamme"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Edvin Kvamme.

  1. 1. "Det är som en magnet, en stor stark, vanebildande magnet": En studie av medberoende i svenska självbiografier

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Edvin Kvamme; [2016]
    Nyckelord :medberoende; självbiografier; medikalisering;

    Sammanfattning : Medberoende är ett begrepp som används för att beskriva livssituationen för personer som lever nära någon som befinner sig i missbruk. Begreppet myntades i 80-talets USA och har tack vare självhjälpsrörelser och självhjälpslitteratur för anhöriga till missbrukare fått stor spridning. LÄS MER