Sökning: "Emelie Orloff"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emelie Orloff.

  1. 1. SKILLNADER I SJÄLVSKATTAD ARBETSFÖRMÅGA HOS UNGA VUXNA MED PSYKISK OHÄLSA

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Isabella Davidsson; Emelie Orloff; [2020-05-06]
    Nyckelord :Occupational therapy; survey; work capacity evaluation; explorative analysis;

    Sammanfattning : Bakgrund Unga vuxna med psykisk ohälsa är en målgrupp som kan vara i behov av behandling och för arbetsterapeuter är det relevant att ta hänsyn till självskattad arbetsförmåga hos varje unik person som en del av den arbetsterapeutiska behandlingen. Det finns ingen tidigare forskning om vilka faktorer som kan medföra skillnader gällande självskattad arbetsförmåga hos unga vuxna med psykisk ohälsa, vilket utgör en kunskapslucka. LÄS MER