Sökning: "Emma Schäder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Schäder.

  1. 1. Efterbehandlingsansvaret av förorenade områden

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Emma Schäder; [2002]
    Nyckelord :Miljörätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Efterbehandling av gamla industriområden skall ses till den effekt som de kvarvarande miljöstörningarna har på människor och miljö. Åtgärderna får inte ge upphov till oacceptabla miljöproblem och för varje förorenat område är det viktigt att se till vilken markanvändning som är lämpligt för respektive område, och vidta de efterbehandlingsåtgärder som krävs. LÄS MER