Sökning: "Erica Difloriano"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erica Difloriano.

  1. 1. Sociala mediers konsekvenser på ungas psykiska hälsa - En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Victoria Båth; Erica DiFloriano; [2019-08-01]
    Nyckelord :depression; mental hälsa; psykisk hälsa; sociala medier; sociala nätverk; ungdomar;

    Sammanfattning : Bakgrund: En stor andel barn och unga upplever psykisk ohälsa. Sociala medier kan användas på olika sätt men forskning visar att sociala medier kan ha en negativ påverkan. LÄS MER