Sökning: "Erik Carlström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erik Carlström.

 1. 1. Tillämpa Root Cause Analysis på återkommande problem med administrativa symptom : En explorativ studie av materialdifferenser inom Volvo Car Body Components

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Erik Wedelin; Philip Carlström; [2015]
  Nyckelord :RCA; Material differences; Practical symptom; Administrative symptom; Problemsolving; Root cause; Qualitative methods; Qualitative survey; RCA; Materialdifferenser; Praktiskt symptom; Administrativt symptom; Problemlösning; Rotorsak; Kvalitativa metoder; Kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : Root Cause Analysis (RCA) är en metodik som kan användas vidproblemlösning för att gå till botten av en problemsituation och lösa ut degrundläggande orsakerna bakom problematiken. Problemet med RCA är attdenna metod har främst undersökts och använts i sammanhang då ett problemmed fysisk händelse, ett praktiskt symptom, har inträffat. LÄS MER

 2. 2. Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro. Är informationen jämförbar?

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Jacobsson; Erik Carlström; Inger Andreasson; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Under de senaste åren har sjukfrånvaro och kostnaderna för denna ökat kraftigt i Sverige. För företag, kommuner, myndigheter och andra arbetsgivare innebär sjukfrånvaro hos anställda betydande kostnader för sjuklön, vikarier, produktionsbortfall och utbildningsinsatser. LÄS MER