Sökning: "Erik Thunström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erik Thunström.

 1. 1. Strategi i icke-vinstdrivande organisationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Samuel Ryckenberg; Hanna Dahlberg; Niklas Olsson; Erik Thunström; [2015]
  Nyckelord :Resource-based view; Industrial organization; Konkurrensfördel; Marknadsprestation; Icke-vinstdrivande organisationer; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Strategiarbete i icke-vinstdrivande organisationer Seminariedatum: 2015-06-05 Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete kandidatnivå i Strategic Management, 15 hp Författare: Hanna Dahlberg, Niklas Olsson, Samuel Ryckenberg, Erik Thunström Handledare: Magnus Johansson Fem nyckelord: Icke-vinstdrivande organisationer, Marknadsprestation, Konkurrensfördel, Industrial organization, Resource-based view Syfte: Studiens syfte var att utöka förståelsen för hur icke-vinstdrivande organisationer förhåller sig till strategiarbete och vilket fokus som i huvudsak tas. Metod: Via en huvudsakligen deduktiv ansats utfördes en kvalitativ studie. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av beslutsprocessen vid integrering av automation mot industriell produktion

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Helena Söderlund; Denise Thunström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningAutomation har blivit ett allt större verktyg som företag utnyttjar när de vill förbättra sin produktivitet, kvalité, effektivitet och även för att minska arbetsbelastningen för sin personal. Idag arbetar större företag systematiskt med automation. LÄS MER