Sökning: "Erika Selin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erika Selin.

  1. 1. På väg mot en automatiserad avkodningsförmåga : En kvalitativ intervjustudie med lärare i årskurs 1-3

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

    Författare :Erika Selin; [2018]
    Nyckelord :avkodning; automatisering; lässvårigheter;

    Sammanfattning : I denna studie har sju lärare som undervisar i årskurs 1-3 intervjuats om hur de arbetar för att elever ska ha möjlighet att träna ordavkodning och nå en automatiserad nivå. Ett särskilt fokus sätts på elever som har svårigheter med avkodning. LÄS MER