Sökning: "Erna Lindblom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erna Lindblom.

  1. 1. Bonniers medieägande : ett hot mot demokratin?

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

    Författare :Sarah Goodband; [2005]
    Nyckelord :Bonniers; demokrati; Journalistförbundet; journalistik; mediekoncentration; medierätt; Schibsted;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att belysa företaget Bonniers ställning på den svenska mediemarknaden och frågan om mediekoncentration i Sverige. Den övergripande frågeställningen är om Bonniers medieägande är ett hot mot demokratin. Den forskning jag knyter an till tar upp vilken makt olika mediemonopol har och orsaker till mediekoncentration. LÄS MER