Sökning: "Eva Marie Bylander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Marie Bylander.

  1. 1. Folkhögskola - en inkluderande verksamhet. Åtta deltagare berättar om sin skolgång

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Eva Marie Bylander; [2013]
    Nyckelord :Berättelse; Folkhögskola; Inkludering; Personlig utveckling; Specialpedagogik; Vändpunkt; Lärare;

    Sammanfattning : En studie inom det specialpedagogiska området, där åtta unga vuxna från folkhögskolans Allmänna linje berättar om hela sin skolgång och vilka faktorer som påverkat deras studier både positivt och mindre positivt. Studien genomfördes genom halvstrukturerade intervjuer och med ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv. LÄS MER