Sökning: "Exploateringsekonomi"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Exploateringsekonomi.

  1. 1. Ekonomisk bedömning i sak och process : En komperativ studie i exploateringsprocessens tidiga skeden

    Magister-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Lisa Mellberg; [2012]
    Nyckelord :Exploateringsekonomi; ekonomisk bedömning;

    Sammanfattning : En exploatering bör genomföras till rätt kvalité och till rätt kostnad. Kommunen har ett budget- och samordningsansvar för de åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av en detaljplan. LÄS MER