Sökning: "Förvaltingsrätt"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Förvaltingsrätt.

  1. 1. Psykiatrisk tvångsvård och barnets bästa - Genomgång av aktuell lagstiftning och dess tillämpning vid tvångsvård av minderåriga med självskadebeteende

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Thea Arvidsson; [2015]
    Nyckelord :Förvaltingsrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Denna uppsats behandlar frågeställningarna kring den lagstiftning som gäller vid tvångsvård av minderåriga med allvarligt självskadebeteende, hur de samverkar vid tillämpning och hur de fungerar ur en rättssäkerhetsaspekt. Uppsatsen berör huvudsakligen förhållandet mellan lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt FN:s barnkonvention, i huvudsak artikel 3 som anger principen om barnets bästa. LÄS MER