Sökning: "Fanny Valter Edström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fanny Valter Edström.

  1. 1. "Kunskap är bästa bot mot tro!" : En pilotstudie där historiebruk i tv-serierna Pip-Larssons och En ö i havet analyseras och ställs i relation till rådande styrdokument i ämnet historia

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

    Författare :Fanny Valter Edström; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The nineteen nighties were a decade marked by shifting political landscapes, a troublesome economy, and ideological changes. Historiography and the common stance on history also changed due to the above mentioned factors and the end of the Cold War. LÄS MER