Sökning: "Fatima Mohamed-Wiklund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fatima Mohamed-Wiklund.

  1. 1. Ett klick bort : En kvalitativ studie om hur socialarbetare beskriver ungdomars pornografikonsumtion och dess påverkan.

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

    Författare :Karin Backlund; Fatima Mohamed-Wiklund; [2021]
    Nyckelord :Pornography; adolescent; social work; internet; sexuality; Pornografi; ungdom; socialarbetare; internet; sexualitet;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka socialarbetares erfarenheter av att samtala med ungdomar om pornografi och dess påverkan på sexualitet och relationer.Undersökningen utgick från en kvalitativ ansats, där semistrukturerade intervjuer användes. En tematisk analys användes för att analysera materialet. LÄS MER