Sökning: "Fehmarn Belt tunnel"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fehmarn Belt tunnel.

 1. 1. The impact of the Fehmarn Belt link on modal choice - An investigation of potential modal shift on Sweden’s foreign trade

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Oskar Robertsson; Simon Möller; [2020-06-22]
  Nyckelord :Cross-border barriers; Fehmarn Belt tunnel; Intermodality; Modal choice; TEN-T;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Utmaningar och hinder i gränsöverskridande transportinfrastrukturplanering : En studie av TEN-T med Nordiska triangeln som exempel

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Johannes Remmo; [2012]
  Nyckelord :TEN-T; the Nordic triangle; cross-border planning; transport infrastructure; TEN-T; Nordiska triangeln; gränsöverskridande planering; transportinfrastruktur;

  Sammanfattning : Flera saknade länkar i Europas transportnät definierades på mitten av 1980-talet som nödvändiga att bygga för att bidra till att uppnå de EU-politiska målen om fri rörlighet inom gemenskapen, större och jämnare transportflöden inom och mellan medlemsstaterna, ekonomisk tillväxt, en friktionsfri och välfungerande inre marknad, hållbar utveckling samt territoriell, social och ekonomisk sammanhållning.EU och medlemsstaterna initierade mot denna bakgrund transportinfrastrukturprogrammet "Trans-European Networks for Transport", eller det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) på svenska, som en följd av Maastrichtfördraget 1992. LÄS MER