Sökning: "Fredrik Odhammar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrik Odhammar.

  1. 1. Istället verka de ofta skadligt och förråande : Kunskapsanspråk gällande behovet av förhandsgranskning av film under tidigt 1900-tal

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

    Författare :Fredrik Odhammar; [2021]
    Nyckelord :film censorship; knowledge claim; moral assumption; knowledge legitimacy; youth development; parliamentary motion; film media;

    Sammanfattning : During the beginning of the cinema media era around the turn of 20th century, a debate prevailed in Sweden about the film’s harmful and negative moral impact on children and young people. This study aims to investigate the debaters’ knowledge claims regarding a preview of a publicly shown film and if it is related to their morality. LÄS MER