Sökning: "Gunnartz Karin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gunnartz Karin.

  1. 1. Hur sjuksköterskan bedömer, åtgärdar och följer upp nutritionsstatus hos äldre i särskilt och ordinärt boende

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Lena Bergström; Gunnartz Karin; [2016]
    Nyckelord :Assessment tools; care plans; nurse; nutrition; older people; Bedömningsinstrument; nutrition; omvårdnadsplan; sjuksköterska; äldre;

    Sammanfattning : Bakgrund: Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är omvårdnaden för nutrition till äldre i särskilt eller ordinärt boende. Flera studier visar att det råder risk för undernäring bland äldre vilket bland annat orsakas av bristande födointag, sämre munstatus, flertal mediciner. LÄS MER