Sökning: "Hampus Von Sparr"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hampus Von Sparr.

  1. 1. Anonymiserad kamratrespons : Årskurs 8 elevers upplevelser av anonymiserad kamratrespons inom ämnet teknik

    L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

    Författare :Hampus von Sparr; [2021]
    Nyckelord :Anonymiserad kamratrespons; kamratrespons;

    Sammanfattning : Anonymiserad kamratrespons är en del i den formativa bedömningen där elever har möjlighetatt fungera som resurs för varandra och på så vis hjälpa varandra att utvecklas. Dettautvecklingsarbete genomfördes i en klass i årskurs 8 i ett socioekonomiskt utsatt område. LÄS MER