Sökning: "Helen Aurestrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helen Aurestrand.

  1. 1. Stöd och stimulans av gemensam lek i förskolan : Ur ett specialpedagogiskt perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

    Författare :Helen Aurestrand; Therese Johansson; [2020]
    Nyckelord :Förhållningssätt; kommunikation; samspel; synsätt;

    Sammanfattning : Syftet med studien har varit att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv belysa vilka upplevelser och erfarenheter förskollärare har av att uppmärksamma, stödja och stimulera barns behov av stöd i det sociala samspelet i gemensam lek. Det har gjorts utifrån ett sociokulturellt perspektiv med en hermeneutisk ansats för att kunna tolka samt få en förståelse för hur stöd kan ges i det sociala samspelet i förskoleverksamheten. LÄS MER