Sökning: "Henrik Hagejärd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henrik Hagejärd.

  1. 1. Nedskrivningsprövning av goodwill : En studie om svenska företag och investerares uppfattningar av redovisad information om goodwill

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

    Författare :Henrik Hagejärd; Rikard Karlsson; [2016]
    Nyckelord :Goodwill; Impairment test; Perception; Disclosure; IFRS; IAS 36; Goodwill; Nedskrivningsprövning; Uppfattning; Redogörelser; IFRS; IAS 36;

    Sammanfattning : I samband med att IFRS infördes för svenska börsbolag 2005 förändrades reglerna för hantering av goodwill. Istället för årlig avskrivning innebar förändringen att posten skulle testas för en eventuell värdeförändring genom nedskrivningsprövning. LÄS MER