Sökning: "Redogörelser"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet Redogörelser.

 1. 1. Att pendla eller inte pendla? : Vilka faktorer är avgörande för att kunna attrahera arbetare och/eller tjänstemän till ett arbete med pendlingsavstånd?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Elin Axelsson; Louise Torevik; [2019]
  Nyckelord :Arbetare; tjänstemän; arbetstagare; medarbetare; organisation; företag; pendling; Attraktivt arbete; Attractive work model; livspussel; Work-life balance; Employer branding.;

  Sammanfattning : Brist på arbetskraft som matchar arbetsgivarens behov gör konkurrensen om rätt kompetens stor. Det gör att organisationer kan behöva locka sökande bosatta på annan ort. Det krävs också att arbetsgivaren kan locka med rätt komponenter vilka kan skilja sig beroende på tjänst och livssituation. LÄS MER

 2. 2. Transparent Maskulinitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jesper Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :transsexualism; hegemonisk maskulinitet; maskulinitet; genus; rollskapande; normer; Social Sciences;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats studeras hur sex transsexuella män skapar och framställer sin maskulinitet på Youtube. Youtube har kommit att bli en plattform som används av många transsexuella personer. LÄS MER

 3. 3. Att leda för välmående och utveckling : -      En kvalitativ studie om hur välmående och utveckling främjas och uppfattas av ledare och medarbetare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Oskar Börjesson; Martin Åkerman; [2018]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad utveckling; Best-practice; Sociala relationer; Transformativt ledarskap; Utmanande arbetsuppgifter; Välmående;

  Sammanfattning : Genom samhällets utveckling från industrisamhälle till tjänstesamhälle har det blivit allt tydligare att medarbetare är den viktigaste resursen i organisationer. För att organisationer ska klara sig på dagens konkurrenskraftiga marknad är det därmed viktigt att lägga fokus på och utveckla denna resurs. LÄS MER

 4. 4. Övergång förskola-grundsärskola : samverkan mellan förskola och grundsärskola med sikte på kommunikation och samspel.

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik

  Författare :Andersson Andersson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; grundsärskola; övergång; samverkan; utvecklingsstörning; stöd; anpassningar; kommunikation; samspel; lärmiljö; delaktighet och inkludering;

  Sammanfattning : Studien har behandlat hur förskollärare och speciallärare (inriktning utvecklingsstörning) arbetar för att utveckla kommunikation och samspel för barn/elever med utvecklingsstörning i respektive verksamhet och hur de i övergången mellan skolformerna upplever och arbetar för att barnet/eleven ska få med sig färdigheter inom kommunikation och samspel och utveckla dem i grundsärskolan. Syfte: Utifrån förskollärares och speciallärares redogörelser finna implikationer för hur samverkan och samarbetet mellan skolformerna skulle kunna utvecklas i övergången förskola-grundsärskola för att barnet/eleven ska kunna utvecklas så långt som möjligt i kommunikation och samspel. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar patienters följsamhet till behandling vid hjärt-och kärlsjukdomar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Erik Mörsin; Alexander Ohlsson; [2018]
  Nyckelord :adherence; cardiovascular disease; nursing; patient-centered care; treatment;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots att hälso-och sjukvården varit framgångsrik i att behandla hjärt-och kärlsjukdomar de senaste decennierna, utgör kardiovaskulära sjukdomar fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Samtidigt visar forskningen att mellan en tredjedel till hälften av patienterna inte följer den ordinerade behandlingen som syftar till att minska riskfaktorerna eller behandla symptom. LÄS MER