Sökning: "Redogörelser"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade ordet Redogörelser.

 1. 1. Hjälp, 'asså jag mår typ dåligt... : En studie av interaktionen mellan läkare och patient vid psykisk ohälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lennart Byström; Kristina Liliedahl; [2020]
  Nyckelord :Medikalisering; Responsivitet; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Depression är en allt oftare förekommande diagnos och avspeglar att allt fler människor drabbas av ett psykiskt lidande. Ett ökande antal fenomen som hör till normala livsomständigheter är föremål för medicinsk diagnostik och behandling vilket innebär en medikalisering. LÄS MER

 2. 2. Svårigheter inom addition av bråk - En läromedelsgranskning av kritiska aspekter för elevers lärande i årskurs 6

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Agnes Kilman; Linus Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Bråk; addition av bråk; läromedel; variationsteori; kritisk aspekt; representationsformer. ;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att kartlägga hur två olika läromedel hanterar kritiska aspekter vid förståelsen för addition av bråk med hjälp av olika matematiska representationsformer.  Urvalet av läromedel var strategiskt explorativt och subjektivt för att öka läromedels relevans för studien. LÄS MER

 3. 3. Att vilja bli sedd är något helt annat än att bli tittad på : Lärares erfarenhet av elevers talängslan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Caroline Denninger; [2020]
  Nyckelord :muntlig redogörelse; talrädsla; demokrati; respons; klassrumsklimat;

  Sammanfattning : Denna studie bottnar i att demokrati handlar om att individen vågar och kan göra sin röst hörd i det offentliga rummet och att skolan i sin tur ska främja elevers utveckling mot detta. Den muntliga redogörelsen, som finns i kunskapskravet för svenska, blir i detta sammanhang, särskilt intressant. LÄS MER

 4. 4. Svenska som andraspråksundervisning: utformning, innehåll och attityder : En kvalitativ studie om ämnet svenska som andraspråk enligt sju lärare i ämnet svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Roosa-Maria Ryhänen; Elin Valbrand; [2020]
  Nyckelord :attityder; kvalitativ studie; semistrukturerad intervju; sva-undervisning; sva-lärare; svenska som andraspråk; undervisning; utformning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att öka kunskapen om hur undervisningen i svenska som andraspråk kan utformas, vilket innehåll som undervisningen har och vilka attityder och uppfattningar som finn till ämnet svenska som andra språk, enligt sju lärare i svenska som andraspråk.  Datainsamlingsmetoden består av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Flexibilitetens betydelse : En kvalitativ studie om anställdas upplevelser av flexibilitet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Lina Viklund; Lisa Jonsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att ge fördjupad kunskap om betydelsen av flexibilitet i olika yrkesgrupper. Utifrån syftet vill vi ta reda på vilken betydelse flexibilitet har inom arbetssammanhang, om flexibiliteten skiljer sig mellan olika yrkesgrupper och i så fall hur samt om flexibilitet ses som en förutsättning för ett gott arbete. LÄS MER