Sökning: "Henrik Hasselberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henrik Hasselberg.

  1. 1. Etik, Publik & Agens : En kreativ handling av verkligheten.

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

    Författare :Filip Jekler; Henrik Hasselberg; [2018]
    Nyckelord :Etik; Publik; Agens; Dokumentärt berättande; Transmedia;

    Sammanfattning : Temat i detta kandidatarbete beröretik, publik och agens. Med detta i åtanke har vi försökt skapa ettnytt sätt att göra en radiodokumentärpå. Vi har använt oss utav transmedialt berättande för en ideal publik. Med hjälp av olika designmetoder har vi försökt skapa ett rum där narrativet ska utspela sig i. LÄS MER