Sökning: "Hevi Aziz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hevi Aziz.

  1. 1. Ungdomar med utländsk bakgrund söker arbete. : En kvalitativ studie om problemet med arbetssökande hos ungdomar med utländsk bakgrund

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Hevi Aziz; [2010]
    Nyckelord :Arbetslöshet; arbetssökning; identitet; kapital; etnicitet; stigma.;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ungdomarna med utländsk bakgrund upplever sin arbetslöshet, hur arbetslösheten påverkar deras identitet och livsvillkor samt vilken inverkan det sociala nätverket har på deras arbetssökning. Eftersom syftet med studien var att generera kunskap baserad på ungdomars subjektiva erfarenheter valdes en kvalitativ metod intervjuer med sex arbetslösa unga invandrare i åldern 20 till 30 år. LÄS MER