Sökning: "Pet abuse"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Pet abuse.

 1. 1. NÄR HUSSE SLÅR : En kvalitativ undersökning om socialtjänstens förutsättningar att inkludera sällskapsdjur i arbetet med våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Johanna Sinisalo; [2019]
  Nyckelord :Pet abuse; domestic violence; social service; the human-animal bond; the social support theory.; Våld mot sällskapsdjur; våld i nära relation; socialtjänst; bandet mellan människa och djur; teorin om socialt stöd.;

  Sammanfattning : Ett samband har påvisats mellan våld mot djur och våld i nära relation. Forskning betonar därför vikten av att yrkesverksamma besitter kunskap om detta samband som en del i att förebygga, identifiera och motverka våld i nära relation. LÄS MER

 2. 2. Glappet mellan teori och praktik : etisk stress, kognitiv dissonans och beslutsfattande inom veterinär yrkesutövning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johanna Mollbrink; [2018]
  Nyckelord :etisk stress; kognitiv dissonans; beslutsfattande; veterinärmedicin; psykologi;

  Sammanfattning : Konflikterande intressen inom djursjukvården är en del av veterinärers vardagliga arbetsmiljö och påverkar veterinärers hälsa, yrkesroll, yrkesutövning och beslutsfattande. Konflikterande intressen kan även vara en orsak till uppkomsten av etisk stress, vilket kan definieras som den konflikt eller det lidande som uppstår då en människa inte kan handla utifrån sin moral. LÄS MER

 3. 3. Våld mot kvinnor och deras husdjur - En undersökning av om djurplågeribrott bör kunna beaktas inom ramen för fridskränkningsbrotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Ahlqvist; [2018]
  Nyckelord :grov kvinnofridskränkning; grov fridskränkning; djurplågeri; straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Bestämmelsen om grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning infördes år 1998 i 4 kap. 4 a § brottsbalken som ett led i samhällets åtgärder för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Våldet, kvinnan och djuret - definitionen av psykiskt våld mot kvinnor i relation till våld mot djur.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Malmberg; [2018]
  Nyckelord :definition; djur; psykiskt våld; våld i nära relation; våldets konsekvenser;

  Sammanfattning : Research has shown that there is a link between violence against women and pets in domestic relationships. The violence against the pet is often used to harm the woman in different ways and the consequences of the violence against the pet often brings psychological and emotional harm to the woman (Holmberg et al. LÄS MER

 5. 5. Borde djurplågeri anses vara ett artbrott? - En kritisk analys av rättsläget

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Eline Palm; [2017]
  Nyckelord :Djurplågeri; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Djurplågeri ses i allmänhet inte som ett artbrott efter det prejudicerande rättsfallet NJA 2006 s.339. Min uppsats undersöker om det finns goda rättsliga skäl till att betrakta djurplågeri som ett artbrott. LÄS MER