Sökning: "Homero Alvarez"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Homero Alvarez.

  1. 1. Diskurser på sociala medier och dess koppling till socialt arbete : En diskursanalys med utgångspunkt i temat; kvinnors och mäns lönesättning

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

    Författare :Homero Alvarez; [2018]
    Nyckelord :Diskurs; Lönesättning; Socialt arbete; Diskursanalys;

    Sammanfattning : Temat diskurs kan vara svårt att få grepp om. Uppsatsen ämnar närma sig temat ur ett teoretiskt intresse, samt försöka finna hur det kan vara relevant för det sociala arbetet. För att lättare ta sig ann detta görs utgångspunkten i en diskursanalys av löneskillnader mellan kvinnor och män, med utgångspunkt i sociala medier. LÄS MER