Sökning: "Isak Ljungström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isak Ljungström.

  1. 1. Tomträttens potential i att avhjälpa bostads- & markbristen

    Kandidat-uppsats, KTH/Lantmäteri – fastighetsvetenskap och geodesi

    Författare :Isak Ljungström; [2023]
    Nyckelord :Land Right; Densification; Properties; Development; Housing Crisis; Tomträtt; Förtätning; Fastigheter; Exploatering; Bostadsbrist;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om förfarande vid förtätning på fastigheter som besväras av tomträtt har potentialen att avhjälpa den rådande bostads- och markbristen. Jordabalken innehåller i sitt 13:e kapitel, bestämmelser om tomträtt. En nyttjanderätt till en allmänt ägd fastighet i obestämd tid mot en avgäld i pengar. LÄS MER