Sökning: "Jacob Lithammer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jacob Lithammer.

  1. 1. Stadsdelsförnyelse på Öster i Gävle : En analys av fysiska faktorer för en bättre boendemiljö

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

    Författare :Jacob Lithammer; Gustav Elfström; [2011]
    Nyckelord :neighbourhood renewal; physical outdoor environment; well-being; safety; the million programme; Öster; Gävle; stadsdelsförnyelse; fysisk utemiljö; trivsel; trygghet; miljonprogrammet; Öster; Gävle;

    Sammanfattning : Nearly 50 years after the building of the first million programme neighbourhoods many Swedish municipalities faces an extensive restoration work in these neighbourhoods which during their relatively short lifetime have acted as a target for a large amount of criticism. Öster in Gävle is a million programme neighbourhood that has gone through an extensive restoration between 2001-2009 with the aim of improving the living environment. LÄS MER