Sökning: "Jacob Packalén Rosberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jacob Packalén Rosberg.

  1. 1. Barns lek utomhus och inomhus : En studie av pedagogers uppfattning av barns lek inomhus respektive utomhus ur ett genusperspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

    Författare :Jacob Packalén Rosberg; [2016]
    Nyckelord :Genus; utomhusmiljö; inomhusmiljö; skillnader; jämställdhet; material;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om pedagoger upplever att det förekommer skillnader i barns lek inomhusmiljön respektive utomhusmiljön ur ett genusperspektiv. Detta har skett genom att pedagoger blivit intervjuade kring deras syn på barns lek i dessa två miljöer ur ett genusperspektiv. LÄS MER