Sökning: "Jenny Koski"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Koski.

  1. 1. God vårdkvalitet inom äldreomsorgen : Vilka kvalitetskrav ställer kommuner på utförare som bedriver hemtjänst i ett valfrihetssystem?

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Jenny Koski; [2013]
    Nyckelord :quality of care; elderly care; home care; system of choice; Vårdkvalitet; Äldreomsorg; Hemtjänst; Valfrihetssystem;

    Sammanfattning : Andelen äldre personer i Sveriges befolkning ökar, vilket leder till större behov av väl fungerande äldreomsorg. Kommunerna har ansvar för äldreomsorgen oberoende om den utförs i offentlig eller privat regi. LÄS MER