Sökning: "Johan Sörby"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Sörby.

  1. 1. Avvikande globalisering - En teoriprövande studie av samarbetet mellan terroristorganisationer och organiserad brottslighet i den globaliserade tidsåldern

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Johan Sörby; [2009]
    Nyckelord :Biersteker; Hall; Sassen; The Crime Terror Nexus; Organized Crime; Terrorism; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Crime Terror Nexus studies headed by economists, criminologists, sociologists and anthropologists have studied the growing tendency towards cooperation between networks driven by organized crime and terrorist organizations. This thesis attempts to identify the reasons for this growing cooperation by applying Saskia Sassen’s globalization theory from her book Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages and comparing it’s power of explanation to Rodney Bruce Hall’s and Thomas J. LÄS MER