Sökning: "Hall"

Visar resultat 1 - 5 av 940 uppsatser innehållade ordet Hall.

 1. 1. Framställning av samer i film : En kvalitativ innehållsanalys om framställningen av samer i spelfilmer producerade på 2000-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fanny Larsson; [2020]
  Nyckelord :Samer; samer i film; minoriteter i film; svenska samer; samisk historia; Keith Selby och Ron Cowdery’s trestegsmodell; samisk religion; Stuart Hall; religionsundervisning; Sameblod; Glada hälsningar från Missångerträsk; Klaus; Misa Mi.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur samer och deras religion framställs i fyra utvalda filmer producerade på 2000-talet. Metoden som används är en kvalitativ innehållsanalys. Undersökningen kommer analyseras utifrån semiotisk teori och teorin om representation och stereotyper av Stuart Hall. LÄS MER

 2. 2. Mentoring Migrants: A Qualitative Study of Needs, Employment & Integration in Denmark

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för Mellanösternstudier

  Författare :Sofie Dahl Hansen; [2020]
  Nyckelord :Denmark; Middle East; immigration; migration; refugee; integration; mentoring; employment; labour market; integration policy; volunteers; Bacchi; Gramsci; Bourdieu; Hall; hegemony; problematization; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the wake of the so-called Refugee Crisis in 2015, Danish Government reformed the policy framework for immigrant integration. To support and promote the new changes, the Danish Government offered project funding to set up volunteer-based mentoring programmes aimed at improving newcomers’ chances of accessing the labour market. LÄS MER

 3. 3. Vem är nyanländ? : En kritisk diskursanalys av konstruktionen av den sociala kategorin nyanländ i enskilda riksdagsmotioner av Moderaterna 2014 och 2019

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Martin de Verdier; Linnéa Duran; [2020]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; Fairclough; Hall; nyanländ; invandrare; kategorisering; svensk politik; migration; välfärdsdiskurs;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur den sociala kategorin nyanländ konstrueras i Moderaternas enskilda motioner före och efter det fenomen som brukar kallas för flyktingkrisen år 2015. Det här görs genom kritisk diskursanalys och Faircloughs tredimensionella modell har varit central för studien. LÄS MER

 4. 4. Ökad fysisk aktivitet i skolan : Elevers upplevelser av schemalagd fysisk aktivitet under varje skoldag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Angelica Janson; [2020]
  Nyckelord :physical activity; physical education and health; cognitive ability; fitness; fysisk aktivitet; idrott och hälsa; kognitiv förmåga; kondition;

  Sammanfattning : Satsningar för att öka elevernas fysiska aktivitet görs på flera håll inom den svenska skolvärlden. Syftet med den här studien är att undersöka en av dessa satsningar, utifrån elevernas upplevda effekter av den ökade fysiska aktiviteten. LÄS MER

 5. 5. Brandrisker och skyddshöjande brandtekniska åtgärder för kabelutrymmen, lokaler för växelhuvudströmscentral och transformatorer inom vattenkraftverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Torun Varg; Erica Oberholtzer; [2020]
  Nyckelord :Fire hazards; fire; cables; FDS; Vattenfall; hydropower plants; transformers; Brandrisker; brand; kablar; FDS; Vattenfall; vattenkraftverk; transformatorer;

  Sammanfattning : Dagens samhälle är beroende av el, allt från att få rent vatten i kranen till att kunna tanka bilen kräver el. Vattenkraftverk står för nästan 50% av dagens elproduktion i Sverige vilket medför att vattenkraft är en väsentlig verksamhet för att få samhället att fungera. LÄS MER