Sökning: "Johan Wingenblixt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Wingenblixt.

  1. 1. Gruppdynamik : Skillnader i synsätt mellan lärare och elever

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

    Författare :Johan Wingenblixt; [2006]
    Nyckelord :gruppdynamik; klassrumsklimat; arbetsro; gemenskap; roller; trivsel;

    Sammanfattning : Som nämns i inledningen och i bakgrunden för valet av ämne så skulle en god gruppdynamik eller ett gott klassrumsklimat kunna borga för goda studieresultat. Det skulle även kunna, för vissa elever, bidra till att de ser tillbaka på sin tidigare skolgång som någonting positivt. LÄS MER