Sökning: "Jordbruksarrende"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Jordbruksarrende.

 1. 1. Jordbruksarrende

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Raattamaa; [2020]
  Nyckelord :Arrende; Jordbruksarrende; Rättsvetenskap;

  Sammanfattning : I arbetet har bestämmelserna om jordbruksarrende analyserats i syfte att fastställa jordbrukarens alternativ av arrende och när och varför arrendeformen används. Svar på de ställda frågorna har erhållits genom studier av doktrin, lagstiftning, lagkommentarer och praxis. LÄS MER

 2. 2. Konsten att sätta sig fast i en fastighet - En studie av besittningsskyddet till sidoarrenden utifrån Anna Christensens teori om normativa grundmönster.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Yury Androssov Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Jordbruksarrende; besittningsskydd; sidoarrende;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Besittningsskydd vid jordbruksarrende : Problematiken kring arrendator som skyddsvärd part vid nyttjanderättsavtal enligt 1970-års jordabalk.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida Ringholm; [2016]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; arrende; arrendeavtal; nyttjanderätt; nyttjanderättsavtal; jordabalken; skyddsvärd part; JB.;

  Sammanfattning : Arrende har i mer eller mindre konkret form begagnats i Sverige sedan medeltiden.  Jordabalkens bestämmelser om nyttjanderättsformen arrende har därför också en ganska brokig historia och ett antal förslag att presentera en lag efter 1734-års lag antogs inte. Först 1970 antogs den jordabalk vi har idag. LÄS MER

 4. 4. Rättsliga konsekvenser av vildsvinsskador på jordbruksarrende då arrendatorn saknar jakträtt - Med särskild problematisering av 9 kap. 34 a § jordabalken.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Amanda Lundqvist; [2016]
  Nyckelord :Jordbruksarrende; Vildsvinsskador; Nyttjanderätt; Jakträttsupplåtelse; Viltvård; Rimliga ansträngningar; Ersättningsskyldighet; Fastighetsägare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är främst att undersöka i vilken mån fastighetsägaren är skyldig att ersätta vildsvinsskador som drabbar ett jordbruksarrende. Det kommer även att undersökas huruvida fastighetsägarens ansvar för skadorna förändras då jakträtten är upplåten till tredje man. Tolkningsproblematiken med 9 kap. LÄS MER

 5. 5. Jordbruksarrendatorers investeringar : Hur jordbruksarrendatorer förhåller sig till investeringar på arrenderad mark

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Kristina Eriksson; Moa Ekholm; [2016]
  Nyckelord :Agriculture leaseholders; Leasehold; Legal rights and Land degradation; Jordbruksarrendatorer; Arrende; Juridiska rättigheter och Markförstöring;

  Sammanfattning : Arrende är ett mycket gammalt koncept som funnits i många samhällen världen över och som genom åren har förändrats väldigt mycket. Upplåtelseformen har funnits längre än begreppet arrende som först under 1600-talet blev det vedertagna ordet i Sverige. Idag räknas arrende som en form av nyttjanderätt och regleras av Jordabalken. LÄS MER