Sökning: "Josefin Leo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefin Leo.

  1. 1. På gränsen - om gränsland och gränsvarelser : En undersökande analys av natursynen i Andrea Lundgrens Glupahungern

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

    Författare :Josefin Leo; [2019]
    Nyckelord :Nature; Border; Ecocriticism; View on nature; Northern Sweden; Natur; Gränser; Ekokritik; Natursyn; Norrland;

    Sammanfattning : This is an ecocritical analysis of the novel Glupahungern by Andrea Lundgren. I investigate how nature is viewed by looking at two things. First, I look at two functions in the novel. I analyze the function of characters that seem to be in between the human side and the animal side. LÄS MER