Sökning: "Katarina Gedda"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katarina Gedda.

  1. 1. ”Dom skicka typ ett papper som hade typ min diagnos…” : En kvalitativ studie av elever i behov av stöd och deras beskrivningar av övergången mellan grundskolan och gymnasiet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

    Författare :Katarina Gedda; Jenny Marklund; [2022]
    Nyckelord :Övergångar; Delaktighet; Elevperspektiv; Specialpedagogik;

    Sammanfattning : Studien syfte är att undersöka hur gymnasieelever i behov av stöd beskriver delaktighet vidövergången mellan högstadiet och gymnasiet. Övergångar kan generellt utmana elever ochupplevas som en komplex situation för den som befinner sig mitt i processen med att bytaskola eller stadium. LÄS MER