Sökning: "Övergångar"

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade ordet Övergångar.

 1. 1. ÖVERGÅNG I PRAKTIKEN En intervjustudie av sex lärares erfarenheter av övergången mellan förskoleklass och årskurs 1

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Linnéa Forsblad; Cecilia Grahn; [2019-02-16]
  Nyckelord :övergångar; kontinuitet; samverkan; förskoleklass; medierande redskap;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med vår studie var att undersöka erfarenheter hos lärare i förskoleklass respektive årskurs 1 gällande övergången mellan dessa verksamheter. Vi ville ta reda vilka medierande redskap och faktorer som påverkar övergången. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers erfarenheter av elevers övergångar: från särskilda undervisningsgrupper till stor klass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Caroline Sjökvist; Jessica Karlbom; [2019]
  Nyckelord :Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Övergångar generellt är en komplex situation för de flesta elever som ska byta skola eller genomföra ett stadiebyte. För elever som går från en ofta mindre undervisningsgrupp till en stor ordinarie klass kan övergångar upplevas utmanande då skolverksamheterna kan skilja sig åt, den fysiska och sociala miljön samt arbetssätt och studieron i den pedagogiska miljön. LÄS MER

 3. 3. ”Jag tänkte på att börja gymnasiet, det var min dröm att göra som andra ungdomar och börja gymnasiet.” : En fallstudie om övergången från språkintroduktionsprogrammet till ett nationellt gymnasieprogram.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Katarina Lindberg; [2019]
  Nyckelord :inkludering; nyanlända elever; specialpedagogiskt stöd; svenska som andraspråk; övergång;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en fördjupad förståelse av nyanlända elevers skolsituation i övergången från språkintroduktionsprogrammet till ett nationellt gymnasieprogram. Lyckade övergångar kännetecknas av olika former av stöttning utifrån elevers individuella behov. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans möjlighet att ge god palliativ omvårdnad inom slutenvården. En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sanna Hillring; Emma Ljudén; [2019]
  Nyckelord :Inpatient care; nursing; palliative care; transitions; Omvårdnad; palliativ omvårdnad; slutenvård; övergångar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens sjukvård är oftast inriktad på att bota och därför kan palliativ omvårdnad vara utmanande för sjuksköterskan som är ovan att arbeta nära döden. Sjuksköterskan har ett ansvar för att en god omvårdnad ska uppnås, även i palliativa situationer. LÄS MER

 5. 5. Övergången mellan årskurs 6 och 7 – hur och vilken information om elevers kunskaper i matematik som överförs

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ola Kollén; [2019]
  Nyckelord :Högstadiet; Matematik; Mellanstadiet; Sociokulturell teori; Övergångar;

  Sammanfattning : Abstract Problemområde: Övergången från mellanstadiet till högstadiet upplever många matematiklärare som en problematisk situation för eleverna. Den information som förmedlas är inte alltid tillräcklig och inte alltid den information som mottagande lärare efterfrågar. LÄS MER