Sökning: "Leena Nygren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Leena Nygren.

  1. 1. Anknytningsmönster hos föräldrar vars barn fått diagnosen AD/HD

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

    Författare :Leena Nygren; [2017]
    Nyckelord :ADHD; Attachment; Stress; Children; Parents; ADHD; Anknytning; Stress; Barn; Föräldrar;

    Sammanfattning : Inledning: Diagnostisering och behandling av AD/HD sker primärt i enlighet med forskning som beskriver tillståndet som ett neuropsykiatriskt funktionshinder, vilket implicerar biologiska orsaker. Något som fortfarande är underrepresenterat inom forskningen är relationen mellan diagnosen AD/HD och anknytnings- och uppväxtförhållanden. LÄS MER