Sökning: "Linda Åslin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Åslin.

  1. 1. Föräldrars uppfattning av kontakten med barnavårdscentralen

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

    Författare :Susanne Åslin; Linda Knutsson Fröjd; [2007]
    Nyckelord :Child; Child Health Centre; Sweden; support; parents.; Barn; BVC; Sverige; stöd; föräldrar.;

    Sammanfattning : Sammanfattning Nästan 100 % av alla barn som föds i Sverige kommer i kontakt med BVC. Syftet med BVCs verksamhet är hälsoövervakning, rådgivning och att stödja föräldrar i föräldrarollen. Syftet med denna studie var att beskriva hur föräldrar upplever kontakten med BVC. LÄS MER