Sökning: "Linda Örnqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Örnqvist.

  1. 1. Nischbankers framväxt på den svenska finansmarknaden

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Linda Örnqvist; [2015]
    Nyckelord :Svenska finansmarknaden; Nischbank; Etablering; Framväxt; Faktorer; Mekanismer; Strategier;

    Sammanfattning : Den svenska finansmarknaden har länge präglats av ett oligopol och består till stor del av universalbanker som erbjuder alla typer av finansiella tjänster, men sedan 1990-talet har även nischbanker uppkommit som erbjuder enbart vissa finansiella tjänster och betjänar huvuddelen av sina kunder via internet och telefoni. Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer, mekanismer och strategier som ligger bakom nischbankers uppkomst på den svenska finansmarknaden. LÄS MER