Sökning: "Linn Ott Olander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linn Ott Olander.

  1. 1. Grön infrastruktur i förebyggande syfte mot värmeöar. En studie av Kalmar och Kungsbacka kommuns klimatanpassningsarbete

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

    Författare :Zein Anani; Linn Ott Olander; [2020-08-31]
    Nyckelord :Grön infrastruktur; grönstrukturekosystemtjänster; värmeöeffekten; temperaturökning; fysisk planering; klimatanpassning;

    Sammanfattning : The ongoing global climate change with its rising trends in global temperature, can be linked to the increasing frequency, intensity, duration, and extent of extreme weather fluctuation. Urban heat waves, in combination with urbanization processes which replace natural landscapes with impervious surfaces, are causing the development and manifestation of urban heat islands (UHI) in cities. LÄS MER