Sökning: "Linnea Alverbrink"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linnea Alverbrink.

  1. 1. Grönskans plats i den växande staden : en studie av centrala Karlstad

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Linnea Alverbrink; [2020]
    Nyckelord :grönstruktur; grönska; förtätning; urbanisering; stadsutveckling;

    Sammanfattning : Världen över pågår en rådande urbanisering. Påföljderna har blivit att befolkningen har ökat i städerna. I Sverige har urbaniseringen lett till att bostadsbrist blivit ett vanligt förekommande fenomen i städerna. För att lösa bostadsbristerna har det blivit allt vanligare att man förtätar städerna. LÄS MER