Sökning: "Logarithmic Mean Divisia Index"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Logarithmic Mean Divisia Index.

  1. 1. Dekomponeringsanalys av personbilstrafikens CO2-utsläpp i Sverige 1990–2015

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Naturresurser och hållbar utveckling

    Författare :Christelle Kalla; [2019]
    Nyckelord :Decomposing analysis; Logarithmic Mean Divisia Index; passenger cars; fossil emissions; HBEFA; Dekomponeringsanalys; Logarithmic Mean Divisia Index; personbilstrafik; fossila utsläpp; HBEFA;

    Sammanfattning : År 2045 ska Sverige uppnå territoriella nettonollutsläpp och till år 2030 ska utsläppen från transportsektorn ha minskat med 70 % jämfört med år 2010. Sveriges vägtrafik står för en tredjedel av de totala växthusgasutsläppen. För att uppnå klimatmålen bör de mest lämpade styrmedlen och åtgärderna prioriteras. LÄS MER