Sökning: "Louise Hollingworth"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Louise Hollingworth.

  1. 1. Läs- och skrivdidaktik : -En etnografisk undersökning

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

    Författare :Louise Hollingworth; Karwan Saeed-Foad; [2005]
    Nyckelord :Education; Pedagogik; Läs- och skrivdidaktik;

    Sammanfattning : Vår uppsats har två syften. Det första syftet är att vi skall utveckla kunskaper om de olika teorier och metoder som används för läs- och skrivinlärning. Det andra syftet är att undersöka två klasser i två olika skolor för att se hur dessa skolor arbetar med läs- och skrivinlärning. LÄS MER