Sökning: "Lundberg Kaspar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lundberg Kaspar.

  1. 1. Varför anmäler revisorer få penningtvättsrapporter till Finanspolisen? : En kvalitativ studie om revisorers rapportering till Finanspolisen analyserat utifrån selektionsteori

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Lundberg Kaspar; [2016]
    Nyckelord :Money laundering; the Money laundering act; auditor; selection theory; auditor´s resignation; shelf corporation; black labor; Penningtvätt; penningtvättslagen; revisor; selektionsteori; revisorsavsägelse; lagerbolag; svart arbetskraft;

    Sammanfattning : Purpose: Apply selection theory to the subject of money laundering. The aim of the study is to examine why auditors report few money laundering reports to the finacial intelligence. Method: Qualitative interviews for data collection. LÄS MER